Rodzina 500 plus – jak dostać pieniądze na dziecko?

Program Rodzina 500 plus to rządowa pomoc finansowa dla rodzin wychowujących dzieci, która została wprowadzona 1 kwietnia 2016 roku. Uprawnia ona do otrzymywania co miesiąc kwoty 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko, a w przypadku spełnienia kryterium dochodowego także na pierwsze dziecko. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady działania programu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2017 roku, a także wyjaśniamy, jak dopełnić formalności, by skorzystać ze świadczenia.

Najważniejsze warunki programu Rodzina 500 plus

Z programu Rodzina 500 plus może skorzystać każda rodzina wychowująca dzieci poniżej 18 roku życia. Ogólną zasadą jest, że świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na to, jaki dochód mają rodzice. Beneficjentami programu mogą być:

 • rodzice
 • jeden rodzic
 • opiekunowie prawni
 • opiekunowie faktyczni

Nie jest istotne, jaki stan cywilny posiadają rodzice, dlatego o świadczenia mogą ubiegać się również pary niepozostające w związku małżeńskim, lecz wychowujące niepełnoletnie dzieci.

Pieniądze przysługują jedynie na niepełnoletnie dzieci, które nie pozostają w związku małżeńskim, nie przebywają w placówce opiekuńczej lub rodzinie zastępczej itp. Świadczenie nie przysługuje więc na dziecko, które ukończyło 18 lat i wciąż mieszka z rodzicami, a także jest na ich utrzymaniu.

Kiedy świadczenie 500+ przysługuje na pierwsze dziecko?

Wsparcie z tytułu programu Rodzina 500 plus można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko, jeśli spełni się następujące warunki:

 • miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł netto
 • miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1200 zł netto w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego

WAŻNE! W przypadku, gdy w rodzinie na utrzymaniu rodziców jest dziecko powyżej 18 i poniżej 25 roku życia, bierze się je pod uwagę przy obliczaniu dochodu na osobę.

Przy obliczaniu dochodu rodziny na osobę wlicza się następujące źródła dochodów:

 • wszystkie dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (czyli ujętym w rocznym rozliczeniu PIT)
 • dochody wynikające z najmu, dzierżawy itp.
 • dochody wynikające z prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • świadczenia rodzinne
 • dochody zwolnione z podatku np. renty, emerytury, zasiłki chorobowe, stypendia, alimenty etc.

Przy ubieganiu się o świadczenie z tytułu Programu 500 plus brane są pod uwagę wszystkie ww. dochody osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym.

WAŻNE! Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi zmiana dochodu rodziny, należy to zgłosić w ciągu 14 dni. Jeśli urząd wykryje pobieranie nienależnych świadczeń przez daną rodzinę, będzie musiała ona zwrócić wszystkie nienależnie pobrane pieniądze. Dotyczy to wyłącznie rodzin, które pobierają świadczenia na pierwsze dziecko. Rodziny pobierające świadczenia wyłącznie na drugie i kolejne dziecko nie muszą spełniać kryterium dochodowego.

Jak, kiedy i gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Świadczenia z tytułu programu Rodzina 500 plus przyznawane są na 12 miesięcy, dlatego wniosek o ich przyznanie należy złożyć raz do roku. Można to zrobić na kilka sposobów:

 •    przez internet np. przez platformę empatia.mrpips.gov.pl,
 • przez serwis transakcyjny banku po zalogowaniu do swojego rachunku
 • osobiście w gminie, w której się mieszka – najczęściej wnioski przyjmowane są przez lokalny MOPS

Termin składania wniosków – wnioski o wypłatę świadczenia w aktualnie obowiązującym okresie wypłat trwającym od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku można składać od 1 sierpnia 2017 roku. Jeśli wniosek złoży się np. w styczniu, przyznanie świadczenia nastąpi za miesiące od stycznia do końca bieżącego okresu, natomiast wypłata nastąpi najpóźniej w następnym miesiącu, czyli do końca lutego.

Do złożenia wniosku o 500+ potrzebne są: dane z dowodu osobistego i dane dzieci. Tylko w przypadku osób składających wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko konieczne będą dodatkowo informacje i dokumenty potwierdzające dochody za ubiegły rok.

Warto pamiętać, że świadczenia otrzymywane w ramach programu Rodzina 500 plus nie są opodatkowane, a także, że nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu prawa do innych świadczeń socjalnych. Niestety z pomocy tej nie można skorzystać, jeśli pobiera się podobne świadczenia za granicą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *